Usluge

Privredno Pravo

Kompanijsko i privredno pravo su kompleksne, multidisciplinarne oblasti, što može predstavljati veliki izazov, kako za učesnike na tržištu, tako i za stručnjake iz oblasti prava

Radno Pravo

Imati dobru strategiju upravljanja ljudskim resursima, adekvatne ugovore i interna pravila i procedure, neki su od osnovnih preduslova za uspešno poslovanje.

Porodično Pravo

Porodično pravo se odnosi na regulisanja pitanja braka i odnosa u braku, odnosa u vanbračnoj zajednici, odnosa deteta i roditelja, usvojenja, hraniteljstva, starateljstva...

Nepokretnosti & infrastruktura

Zastupamo i savetujemo investitore, građevinske firme, kupce i zakupce nepokretnosti, u svim segmentima njihovih poslovnih poduhvata.

Ugovorno Pravo

Ugovor je zakon za ugovorne strane i omogućava realizaciju svih poslovnih ideja koje su učesnici u poslu želeli da ostvare.

Parnični Postupak

Savetujemo i zastupamo klijente u sudskim, vansudskim i arbitražnim postupcima pred domaćim i međunarodnim sudovima i arbitražama, kao i drugim državnim organima.

Krivično Pravo

Pružamo usluge u svim oblastima kazneno – pravne materije, usluge odbrane okrivljenih, kao i zastupanja oštećenih

Porezi

Pomoći cemo vam da na lak način savladate lavirint poreskih zakona i propisa, kao i da na najbolji način uskladite svoje poslovanje sa zahtevima poreskih institucija.

Privredno Pravo

Privredno pravo se drugačije naziva poslovno pravo, kompanijsko pravo, ali i trgovačko pravo ili trgovinsko pravo. Potrebno je napraviti jasna razgraničenja između ovih naučnih disciplina. Privredno pravo je naučna disciplina koja obuhvata statusni segment pravnih subjekata (kompanijsko pravo), ugovore robnog prometa (ugovore u privredi) i ugovore platnog prometa koje još nazivamo bankarski poslovi sa hartijama od vrednosti (trgovinsko pravo). Privreda je najširi pojam. U centru privrednog prava je odnos države prema privredi. Trgovinsko pravo obuhvata oblasti prometa robe i usluga. Kompanijsko pravo, kao što je rečeno, posmatra privredna društva sa statusnog aspekta, tj. način njihovog osnivanja, rada, funkcionisanja. Stečajno pravo se bavi prestankom pravnih lica.

Stečaj

Privredna Društva

Osnivanje udruženja građan

Mobing

Ugovor na određeno

Otpremnina

Prava zaposlenog

Probni Rad

Zasnivanje Radnog odnosa

Ugovor o radu

Otkaz ugovora o radu

Radno Pravo

Radno pravo je relativno mlada grana prava koja se razvila iz građanskog prava. Za sve nedoumice oko ovog prava, možete kontaktirati naš tim advokata. Radno pravo je oblast prava koje reguliše odnose povodom zasnivanja, trajanja i prestanka radnog odnosa, zaštite rada, odnose koji nastaju povodom zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja itd. Predmet radnog prava su individualni i kolektivni radni odnosi. Individualni se uspostavljaju na relaciji zaposleni – poslodavac i regulišu individualna prava i obaveze. Kolektivni radni odnosi se uspostavljaju izmedju sindikata i poslodavaca, a regulišu ostvarivanje i zaštitu kolektivnih prava i odgovornosti. Obaveze i odgovornosti radnog odnosa mogu se uređivati kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu. Najznačajniji izvor prava je Zakon o radu.

Porodično Pravo

Posavetujte se sa nama o porodičnom pravu koje se odnosi na regulisanja pitanja braka i odnosa u braku, odnosa u vanbračnoj zajednici, odnosa deteta i roditelja, usvojenja, hraniteljstva, starateljstva, izdržavanja, imovinskih odnosa u porodici, zaštite od nasilja u porodici, postupaka u vezi sa porodičnim odnosima i ličnim imenom. Sve ove institucije porodičnog prava su regulisane, pre svega, Porodičnim zakonom. Normama porodičnog prava se reguliše porodica, kao i odnosi među članovima porodice. Gruba podela porodičnog prava bi bila na bračno, roditeljsko i starateljsko pravo. Reč je o pretežno ličnim pravima. Propagira se načelo jednakosti i ravnopravnosti u porodičnim odnosima, kao i načelo posebne zaštite porodice, kao i načelo zaštite deteta i njegovog najboljeg interesa.

Razvod Braka

Sastavljanje Predbračnih Ugovora

Sporazum za razvod braka

Poništenje braka

Zastupanje u postupcima u vezi sa izdržavanjem dece, roditelja i bivših supružnika

Nasilje u porodici

Podela zajedničke imovine

Vršenje roditeljskog prava

Mobing

Ugovor na određeno

Otpremnina

Prava zaposlenog

Probni Rad

Zasnivanje Radnog odnosa

Ugovor o radu

Otkaz ugovora o radu

Radno Pravo

Radno pravo je relativno mlada grana prava koja se razvila iz građanskog prava. Za sve nedoumice oko ovog prava, možete kontaktirati naš tim advokata. Radno pravo je oblast prava koje reguliše odnose povodom zasnivanja, trajanja i prestanka radnog odnosa, zaštite rada, odnose koji nastaju povodom zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja itd. Predmet radnog prava su individualni i kolektivni radni odnosi. Individualni se uspostavljaju na relaciji zaposleni – poslodavac i regulišu individualna prava i obaveze. Kolektivni radni odnosi se uspostavljaju izmedju sindikata i poslodavaca, a regulišu ostvarivanje i zaštitu kolektivnih prava i odgovornosti. Obaveze i odgovornosti radnog odnosa mogu se uređivati kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu. Najznačajniji izvor prava je Zakon o radu.

Pozovite nas na
ili

Pošaljite nam email na adresu adv.vesnaplavsic@gmail.com